За медиацията

МЕДИАЦИЯТА – ВЪЗМОЖНОСТ ЗА СПОРАЗУМЕНИЕ  ИЗВЪН СЪДА

 КАКВО Е  МЕДИАЦИЯ?


Означава буквално посредничество, от латинската дума mediation. Посредникът е неутрално и безспристрастно лице, наречено медиатор, който разговаря и убеждава  две страни, срещнали се доброволно извън съда, да разрешат непреодолимия спор помежду, да постигнат съгласие и взаимно приемливо споразумение.

Люпопитно, но е истина, че най-ранните примери за използването на този лесен и ефикасен начин за помирение между две страни се е практикувал още от древните народи на Шумер и Акад. Задължително правило било, преди спора да се отнесе пред съдебните представители, той да бъде разгледан от посредник.

В древна Гърция помирението се разрешавало публично на обществения площад, наречен Агора, от трима избрани  посредници-арбитри.

В Китай преди 2500 години прочутият философ Конфуции провъзгласил  не върховенството на закона, а взаимното уважение, съгласие и респект  между заинтересованите страни. И днес в Китай е много силна конфуцианската традиция със създадените и работещи във всяко населено място Народни комитети за помириение.

В Япония  помирението е изведено като национална традиция, зачитаща уважението към човека, противника и спорещите страни.

 В християнскато религия помирението е основен принцип за човешкото облщуване и общуването с Бога.

Нашите предци също са практикували посредничеството за помиряване на семейства, родове, еснафи, общини и възникнали свади. Споровете се решавали от авторитетни и заможни люде  от дадената общност, както и от избраните общински съветници-нотабили. През годините в България са работили помирителни комисии, народни съдилища, за да стигнем до днешната възможност на медиацията и на останалите алтернативни начини за решаване на спорове извън съда.

Съвета на Европа препоръча през 1998 година да се уреждат спорове извън съда по семейни, наказателни и административни въпроси, а от 2002-ра и по граждански въпроси. Директивата 2008/52/ЕО е основополагащия документ, който дава възможност медиацията да бъде предвидена в националните законодателства на страните членки на Европейския съюз. Всяка една от тях е приела закон и правила за провеждане на медиация. 

Решаването на спорове извън съда, по закона и методиката на медиацията, с неутрален посредник/медиатор/, спестява време и средства. Това е малко познат и слабо използван от хората вариант. Медиацията предлага нова култура на общуване, основана на взаимно разбиране и зачитане на права и интереси. Дава възможност на спорещите сами да определят собствените си приоритети, да контролират изхода от спора, да запазят и възстановят отношенията  си.

С помощта на медиатора могат да се определят по-широк кръг от  възможности за решаване на спора, отколкото при съдебната процедура. Можете  да предвидите бъдещите ви съвместни отношение, отколкото да се връщате към миналото. Можете да запазите и възстановите взаимоотношенията с другата страна. Можете да подобрите бъдещето си, като поемете отговорност за настоящето. Всичко това можете да постигнете с безпристрастния и независим посредник/медиатор/

 

  МЕДИАТОРЪТ – УМЕНИЕТО ДА УБЕЖДАВА

Той ръководи целия процес на разговори, спорове, несъгласия, постигнати компромиси, предлага варианти за споразумения, създава атмосвера на добронамереност и подпомага с идеи решаването на спора. Подготвя структурата за воденето на разговорите, писмено я обосновава и съобщава на страните, предлага идеи и варианти за постигане на съгласие. Улеснява общуването между тях. Превръща противопоставянето в спора в сътрудничество за неговото разрешаване. Медиаторът/ посредникът/ не е съдия, арбитър или адвокат на страните. Той не решава спора, не дава правни, психологически и други съвети. Неговата цел е постигане на взаимно изгодно за страните споразумение, което да бъде утвърдено в съда, съгласно нормативната уредба и добрите нрави.ПРЕДПОЧИТАМ  МЕДИАЦИЯТА. КАК ДА ЗАПОЧНА?   
   
Имате два основни варианта, ако  поискате започването на медиация.
При първият вариант. Една от страните по спора заявява своето намерение чрез подадено заявление към избрания медиатор/посредник/ от публичен списък или от Националния регистър с имената на преминали обучение и получили лиценз медиатори. Възможно е другата страна да откаже. Тогава се търси компромисното решение. След като стигнат до единодействие, двете страни  заедно провеждат разговор с медиатора. Обсъждат спорните въпроси, стъпките при провеждане на медиацията, споразумение за започване, заплащане на такси и задаване на въпроси.

Медиаторът разеснява на страните  кои са приоритетите  и какви са начините да бъдат постигнати. Изглажда недоразуменията и търси варианти за тяхното преодоляване. Умението да превърне нападателните реплики между страните в конструктивен и ползотворен диалог, засилва доверието към дейността на медиатора. Той провежда поверителни разговори поотделно, без да споделя това директно с другата страна. Целта е постигане на помирение и подписване на споразумение, което гарантира, че спорът между страните е преодолян.

При вторият вариант. След получаването на заявлението за медиация, медиаторът или координаторът от Центъра за медиация в Русе ще се свърже с вас, за да получи повече информация за спора. Информира и другата страна за да получи и нейното съгласие. При отказ,  процедурата не започва.

Ако е постигнато съгласие се провежда първа опознавателната  среща с участието на медиатора.  Обсъждат се спорните въпроси, заплащат се такси и възнаграждения, и се уговарят датите и часовете на следващите срещи, които могат да бъдат общи и отделни. Ако на тях се постигне помирение и договореност, двете страни уточняват подробностите на постигнатото споразумение с дата, подписи и името на медиатора.

Не винаги започната медиация завършва със споразумение. Често, след преосмислене, страните сами, на по-късен етап,  успяват да постигнат договореност и да уредят отношенията си.КОГА МОЖЕ ДА ЗАПОЧНЕ МЕДИАЦИЯТА?

Препоръчително е медиация да започне във възможно най-ранен етап от възникване на различията между страните и преди завеждане на съдебно дело. От друга страна, дори когато е заведено съдебно дело, във всеки момент от него, няма пречка да започне и да се проведе медиация. Медиация може да се проведе и успоредно с арбитражно дело  и между две съдебни дела.

 

 ЗА СЕДМИЦИ ИЛИ МЕСЕЦИ СЕ ПРОВЕЖДА МЕДИАЦИЯТА?

Медиацията е най-бързият начин за разрешаване на един спор. Времето за постигане на споразумение  зависи от заетостта  на страните и от естеството на спора.  Времето на всяка среща е различно - от един до три часа, но няма правила за това.Процесът може да продължи до два месеца. ПО КОИ СПОРОВЕ МОЖЕ ДА СЕ ПОСТИГНЕ СПОРАЗУМЕНИЕ?

В Закона за медиацията ясно е записано: по „граждански, търговски, трудови, семейни и административни спорове, свързани с права на потребители, и други спорове между физически и/или юридически лица...“, както и в случаите предвидени в Наказателн-процесуалния кодекс “ чл.3, ал.1 и 2. И не се провежда „ако закон или друг нормативен акт предвижда друг ред за сключване на споразумение. “, чл.3, ал.3.
Досегашният анализ показва, че медиацията е особено полезна при семейни, търговски, имуществени и всякакви договорни спорове.

 

 КОГА ПРОВЕДЕНАТА МЕДИАЦИЯ Е УСПЕШНА?
Също в Закона за медиацията е записано, че успешно проведените разговори между страните завършват с подписване на споразумение на вече постигнатите и утвърдените договорености. Дори медиацията да не е приключила със споразумение, тя се оказва успешна с това че повечето различия са преодолени между страните  и занапред те могат сами да постигнат помириение.

 

КАКВО СЛЕДВА, АКО НЯМА РАЗБИРАТЕЛСТВО?

Често страните не са готови да сключат споразумение.  Очакват  всяка една от тях да направи компромис, да спечели доверието на другата. Затова е необходимо време на преосмислене. Медиацията е раздвижила мисълта им,  отворила е място за разговори за постигане на сближаване и помирение. Възможно е да започно отново.

 

ЗАЩО ИЗБРАХ МЕДИАЦИЯТА ДА РЕША СПОРА?

Често участниците в процеса на медиацията преди започване, а и след това, в разговор или насаме, са си задали този въпрос. И след като убедено са повярвали в предимствата на преминалия вече процес на разговори и спорове и завършил щастливо с померение и подписване на споразумение, отговарят на въпроса така:
Защото имам възможност да комуникирам свободно и ефективно със спорещата страна.
Воденето на смислен разговор с помоща на медиатора се стига до вземане на взаимноизгодни решения с отсрещната страна.
Спестявам време и разходи
Постепенно страните заедно с медиатора заменят враждебния тон с позитивна промяна.
И двете спорещи страни сме отговорни за своите решения.
Целият процес при медиацията е подчинен на основополагащите принципите на доброволност, равнопоставеност, безпристрастност, неутралност, поверителност, бързина, гъвкавост, свобода на волята, ниски разходи, липса на пречки и ограничения и накрая-удовлетвореност.И В РУСЕ МОЖЕТЕ  ДА СЕ СПОРАЗУМЕЕТЕ ИЗВЪН СЪДА С ПОМОЩА НА  ЦЕНТЪРА ПО МЕДИАЦИЯ И ОНЛАЙН ПЛАТФОРМАТА КЪМ РАЙОЕН СЪД-РУСЕ

Това стана възможно благодарение на финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“ на Европейския съюз за  проект „Съдебна реформа под лупа II“, подготвен от Сдружение „Център Динамика“, Клуб „Отворено общество“-Русе , Районен съд – Русе. Повече от година трима обучени граждански наблюдатели посещават над 1000 дела, свързани с домашно насилие, обществен ред, развод и родителски спорове. От видяното и чутото в съдебната зала, те разработват, а Районен съд - Русе внедрява в ежедневната си работа практически указания и образци на документи, които да гарантират на гражданите от уязвими групи, свързани с домашно насилие и защита на непълнолетни на ефективен достъп до правосъдие.

Улесняването на гражданите да получат възможност да използват алтернативните начини за уреждаоне на спорове, е главната обществена цел на проекта. Анализът от получените резултати показва желание и интерес на обществото да се възползва от възможностите на извънсъдебните форми за постигане на помирение между страните и подписване на споразумение.

За да постигне това на практика, екипът на проекта разработва пилотен вариант за създаването и функционирането на Център по медиация към Районен съд – Русе, както и онлайн платформа, която да улеснява  и запознава гражданите с възможностите на медиацията при решаване на семейните спорове. В тази връзка е подготвен добре мотивиран ДОКЛАД ОТНОСНО ИЗПОЛЗВАНЕТО НА АЛТЕРНАТИВНИ МЕТОДИ ЗА РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ В БЪЛГАРИЯ, С ФОКУС ВЪРХУ СЕМЕЙНИТЕ СПОРОВЕ. Докладът е публичен и ще бъде на разположение в специално създадения сайт на онлайн платформата за комуникация с адрес  http://www.mediacia-ruse.eu/

Успешното реализиране на проекта ще доведе до промяна на организацията и начина на провеждане на делата, свързани със семейни спорове в Районен съд-Русе и увеличаване броя на извънсъдебните споразумения, който са и форма на граждански контрол.     

 

МОЖЕ ЛИ ДА МИ БЪДЕ ПОЛЕЗНА СЕМЕЙНАТА МЕДИАЦИЯ?

Може. С цивилизованото, мирното и уважителното провеждане на разговорите. Помирението и договореността е добре за вас и децата ви.  Възможността да се разберете с роднини по семеени, имотни и други въпроси. Да възвърните и възобновите спокойния диалог с детето си и да запазите връзката си.

Чрез медиацията  можете да се споразумеете и да прекратите фактическото съжителство (връзка без брак) и да решите някои важни неща като ползването на семейното жилище, издръжката, предоставянето на родителските права.  В съда това би се проточило във времето.

Ако сте постигнали споразумение, което отговаря на изискванията на Семейния кодекс и го представите пред съда с молба да го одобри, това ще е достатъчно да се разведете. И то, по начина, който вие сте решили, без съдът да го променя, ако съответства на закона. Ако не-ще го потвърдите пред съдията.

Силата на медиацията е в добрата воля на спорещите страни и техния свободен избор по човешки да стигнат до компромис в разрешаването на различията в по-нататъшният им път в живота. Защитеното лично достойнство и достойнството на децата и доскорошните партъори е важното следствие от водените разговори.  

       .

НОРМАТИВНИ ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА МЕДИАЦИЯТА

България е една от първите държави в Европа, приели Закон за медиацията през 2004 година. В него са записани правилата за започване и завършване на процеса медиация.

Законът за медиация е обнародван в Държавен вестник/ДВ/, брой 110 от 17 декември 2004 година, изменен в ДВ, бр. 86 от 24 окт. 2006 г., изм. ДВ, бр. 9 от 28 ян. 2011 г., изм. В ДВ, бр. 27 от 01 апр. 2011 г., изм. И допълнен в ДВ, бр.77 от 18 септ. 2018, изм. В ДВ, бр.17 от 26 февр. 2019 г. Законът урежда кои спорове могат да бъдат разглеждани, организацията и основните принципи за провеждането  на медиацията, правните изисквания за медиатора, съдържанието и ползата от споразумението.

На основание на Преходните и заключителни разпоредби на Закона за медиация са разработени Процедурни и етични правила за поведението на медиатора, одобрени със Заповед  на Министъра на правосъдието от 17.06.2005 г.

През 2007 година  е публикувана и  Наредба № 2/15.03.2007 г. за условията и реда за одобряване на организациите, които обучават медиатори; за изискванията за обучение на медиатори; за реда за вписване и отписване и заличаване на медиатори от Единния регистър на медиаторите и за процедурните и етични правила за поведение на медиатора.

Все още в нашата страна са непопулярни различните от съда и извън него възможности две страни да постигнат съгласие по спорните между тях въпроси.  Може би е дошло времето за провеждане на задължителна медиационна среща с взети алтернативни решения по някои видове дела преди да влязат в съда. Те ще облекчат процедурата и ще съкратят времето на съдебното производство.

Предстои медиацията да завзема все по-голямо пространство при  извънсъдебните възможности за постигане на споразумение между две непримирими страни по въпроси от взаимен интерес.