Интерактивен и безплатен въпросник за решаването на семейни спорове

Целта на проекта е принос в използването на алтернативни методи за решаване на правни спорове в работата на Районен съд – Русе и улесняване достъпа на гражданите до предоставяне на правосъдие.

Проект № BG05SFOP001-3.003-0090, „Съдебната реформа под лупа II“ се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд по процедура BG05SFOP001-3.003 „Граждански контрол върху реформа в съдебната системи”.

За проекта

Алтернативни методи за решаване на правни спорове

Прочети...

За медиацията

Медиацията - възможност за споразумение извън съда

Прочети...

Интерактивен въпросник

Интерактивен и безплатен въпросник за решаването на семейни спорове

Прочети...

МЕДИАЦИЯТА – ВЪЗМОЖНОСТ ЗА СПОРАЗУМЕНИЕ ИЗВЪН СЪДА

Препоръчително е медиация да започне във възможно най-ранен етап от възникване на различията между страните и преди завеждане на съдебно дело. От друга страна, дори когато е заведено съдебно дело, във всеки момент от него, няма пречка да започне и да се проведе медиация. Медиация може да се проведе и успоредно с арбитражно дело и между две съдебни дела.

Медиацията е най-бързият начин за разрешаване на един спор. Времето за постигане на споразумение зависи от заетостта на страните и от естеството на спора.

Прочети...

В РУСЕ МОЖЕТЕ ДА СЕ СПОРАЗУМЕЕТЕ ИЗВЪН СЪДА

С ПОМОЩА НА ЦЕНТЪРА ПО МЕДИАЦИЯ И ОНЛАЙН ПЛАТФОРМАТА КЪМ РАЙОНЕН СЪД-РУСЕ